VUS Visa

Thẻ tạm trú là một loại thị thực dài hạn có thời hạn do Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam (Cục quản lý xuất nhập cảnh hoặc phòng quản lý xuất nhập cảnh) cấp cho người nước ngoài là nhà đầu tư hoặc người lao động với thời hạn thẻ tạm trú tối thiểu là 1 năm và tối đa là 2 năm với người có giấy phép lao động và tối đa là 3 năm đối với người nước ngoài là nhà đầu tư.

Thẻ tạm trú Việt Nam cho người nước ngoài

1. Lợi ích của thẻ tạm trú

Thẻ tạm trú hạn chế được sự phiền phức của việc dán nhiều visa. Hiện nay, visa Việt Nam ngắn hạn bao gồm 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng. Thẻ tạm trú có giá trị tương đương một visa dài hạn. Với thời hạn lên tới 3 năm, bạn sẽ không phải lo lắng quá nhiều về thời gian ở tại Việt Nam, cũng như những thủ tục phiền phức khi đi xin visa mới nữa.

2. Hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú bao gồm

 • Lý lịch tư pháp nước ngoài có đóng dấu của cơ quan nước sở tại và được công chứng tại Đại sứ quán Việt Nam ở nước sở tại.
 • Bằng đại học hoặc văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động lỹ thuật được hợp pháp hóa tại lãnh sự quán Việt Nam ở nước sở tại.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp tại nước ngoài hoặc tại Việt Nam theo quy định của Bộ y tế.
 • Lý lịch tư pháp Việt Nam (Thủ tục xác nhận tạm trú của công an phường và hộ chiếu photo).
 • Một số giấy tờ cần chứng thực khác.
  Lưu ý: Thủ tục có thể sẽ thay đổi theo từng thời điểm. Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể và chính xác.

3. Dịch vụ hỗ trợ xin cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam của VUS Visa bao gồm

 • Tư vấn những quy định của pháp luật về việc cấp thẻ tạm trú, thị thực
 • Tư vấn về thời hạn cấp và gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài theo quy địn
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn làm thủ tục xin cấp thẻ tạm trú
 • Dịch thuật công chứng các giấy tờ có liên quan
 • Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ xin visa tại Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh; Theo dõi hồ sơ; Nhận thẻ tạm trú theo giấy hẹn và giao thẻ tạm trú đến tận tay khách hàng.

VIETNAMESE RESIDENTIAL CARD FOR FOREIGNERS

Residential card is a long-term visa which is issued by Vietnam Immigration Management Organization (Department or Office) for the foreigners who are the investors or the labors, with the minimum term of 1 year and maximum of 2 years for people having work permit, and maximum of 3 years for the foreign investors.

 1. Benefits of the residential card:

The residential card minimizes the inconvenience of having too many visas stuck on your passport. Currently, short-term Vietnamese visa includes duration of 1 month, 3 months, and 6 months. The residential card is acting as a long-term visa. With the duration up to 3 years, you do not need to worry too much about your staying in Vietnam, as well as the inconvenient procedure of applying for new visa.

2. Procedure of applying for residential card includes:

 • Foreign criminal record verified by the stamp of your local area and notarized in the Embassy of Vietnam in your local area.
 • University degree or the verified document of being manager, operation director, expert or technical worker, which are legalized in the Consulate of Vietnam in your local country.
 • Heath certificate issued in your local country or in Vietnam, as the standard of the Ministry of Health.
 • Criminal record in Vietnam (Temporary residential verification from police in local area and a copy of passport).
 • Some other certified documents.
  Note: The procedure can be changed by time. Please contact to us for the detail and accurate consultancy.

3. Supporting service of applying for residential card in VUS Visa includes:

 • Consult about the laws of issuing residential card and visa.
 • Consult about the issuing duration and extend the residential card for the foreigners, as regulated.
 • Consult to prepare the papers, documents of applying for residential card.
 • Translate and get notarized the relating documents.
 • Represent for the customers to apply in the Immigration Management Organization, keep track of the application, receive the residential card as the date in appointment paper, and deliver the residential card to the customers.